,

Mahkeme Netaş arazisi davasında son noktayı koydu, Ümraniye kazandı

CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açtığı davayı kazandı.

Ümraniye’de eski Netaş arazisi olarak bilinen Yamaneveler’deki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan Doğa Madencilik A.Ş’ye ve TÜRKSAT’a ait parseller için  Ümraniye Meclis Üyesi ’in, , ’na açtığı dava, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı. davada, , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yanında müdahil olarak yer aldı.

Mahkeme, ’in dava gerekçesi olan, “Cumhurbaşkanı Kararnamesi kapsamında 18/03/2021 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin; ”PTT alanı” fonksiyonu kapsamında kalan taşınmazların donatı alanından çıkarılarak “konut ve ticaret alanı” olarak yapılaşmaya açıldığı, Plan değişikliğine konu olan bölgede nüfus ve yapılaşma oranının yüksek olduğu halde yeni alanların yapılaşmaya açıldığı, planlar birlikte ilave nüfusun artacağı ve altyapı yatırımlarının aksayacağı, ilave nüfus için sosyal ve teknik altyapı alanlarının arttırılmadığı, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına açıkça aykırı olduğunu” öne sürdüğü nedenleri haklı bularak, gerekçeli kararını açıkladı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararının son paragrafı:

“Dava dosyasında  yer alan bilgi ve belgeler ile Bilirkişi Raporu’nda yer verilen tespitler kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, davaya konu olan taşınmazlar için öngörülen fonksiyonların yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olması karşısında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve altyapı dengesini bozacak nitelik arz etmesi, plan değişikliğini zorunlu kılan teknik ve nesnel bir gerekçenin ortaya konulamaması, bütüncül bir yaklaşımla planlama yapılmaksızın, parsel bazında Plan Değişikliklerinin hazırlanarak onaylanması, bu durumun Plan ana kararlarının bozulmasına, sosyal donatı standartlarının düşmesine ve ulaşım kademelenmesinin sağlanamamasına sebebiyet vermesi hususları dikkate alındığında, davaya konu olan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”

Üreten: Ümraniye nefes alanı kazandı

CHP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi , Ümraniye24 editörü Murat Nergiz’e açıklamada bulundu.

Üreten şu ifadeleri kullandı “Ümraniyeli hemşerilerimizin  nefes alacağı alan kalmadı.  Az miktarda kalan alanları , ranta heba ettirmeden, yaşanabilir bir Ümraniye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Mahallemizin kamusal yatırım ihtiyaçlarını görmezden gelip, Ümraniye’mizde Belediyeleri yok sayarak, Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden adrese teslim plan tadilatı yapılmasına , rant alanları yapılmasına geçit vermeyeceğiz. 1/1000 Uygulama İmar ve 1/5000 Nazım İmar Plan Tadilatları  İptal Kararının , Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği  Bakanlığı, tarafından uygulanmasını takip ediyoruz. Aksi bir durumda tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Ümraniye hepimizin! “

Ne olmuştu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ümraniye Yamanevler’deki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan Doğa Madencilik ve TÜRKSAT’a ait parseller için ’nin hazırladığı imar planı değişikliğini 2021’de onayladı. Plan değişikliği ile parsellerdeki PTT alanı, park ve yol fonksiyonları değiştirilerek dev araziye ticaret-konut, millet bahçesi, park ve yol fonksiyonları verildi. Plan değişikliğine karşı 26 Mart 2021’de, Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten ve Cumhuriyet Halk Partisi Üyelerinden Gönül Kaplan, Altıok Çetin, Sevgi Dereli ve Melahat Tekin imar plan değişikliklerine itiraz ettiler. İtirazların reddi sonrası Mehmet Özgür Üreten yürütmeyi durdurma talepli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na plan iptal davası açtı. Üreten: nüfus ve yapılaşma oranının yüksek olduğu bölgede yeni alanların yapılaşmaya açılmasının nüfusu arttıracağını, alt yapı yatırımlarının aksayacağını belirterek kamu yararına aykırı olan planların iptalini istedi.

Dosyayı inceleyen İstanbul 8.İdare Mahkemesi, 7 Temmuz 2022 tarihinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Kararda, Bilirkişi Raporu’nda yer verilen tespitlere atıf yapılarak davaya konu taşınmazlar için öngörülen fonksiyonların yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu belirtildi.

CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten, Ümraniyeli yurttaşların da katılımıyla, Ümraniye Kaymakamlığı’na, sorumlu kurum ve kişilerin “görev ihmali içinde bulunabileceğini” ifade eden ve “kamunun yararının korunması için Kaymakamlık tarafından gereğinin yapılmasını” talep eden bir dilekçe verdi. Sonrasında savcılığa giden grup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi hakkında Yürütmeyi Durdurma kararını, “görev ihmali içinde bulunabileceği” nedeniyle suç duyurunda bulundular.

Murat Nergiz

Ümraniye Belediyesi mahkeme kararını neden uygulamıyor?

Yamanevler’de ‘Limonlu Bahçeleri Konakları’ inşaatı, mahkemenin kesin hükmüne rağmen devam etmesine itiraz eden Ümraniyeliler, Ümraniye Kaymakamlığı’na ihtar dilecekçesi sunup eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulundular.